Podatki


Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 i 2013 r.


Obowiązuje: od 2012-01-01 do 2013-12-31
Podstawa prawna: Dz.U.2012.64.361

Skala podatkowa


Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad do
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 złKwota zmniejszająca podatek oraz kwota wolna od podatku


Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46 zł 33 gr
Roczna 556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3 091 zł


Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).


Koszty uzyskania przychodu w 2012 i 2013 r.


Obowiązuje: od 2012-01-01 do 2013-12-31
Podstawa prawna: Dz.U.2012.64.361

Przychody podatnika Koszty miesięczne (w zł) Koszty roczne (w zł)
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) 111,25 1335,00
Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) 2002,05
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) 139,06 1668,72
Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) 2502,56


Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2013 r.


Obowiązuje: od 2012-01-01 do 2013-12-31
Podstawa prawna:Dz.U.1998.144.930

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:
przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej: 150.000 euro
przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty: 150.000 euro
przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty: 150.000 euro
Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty 25.000 euro
Kwoty euro na walutę polską przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro obowiązujący w tym dniu wynosił 4,1020 zł, czyli kwoty wynoszą odpowiednio 615.300 zł oraz 102.550 zł.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).


Ulga na zakup kasy rejestrującej


Obowiązuje: od 2008-12-01
Podstawa prawna:Dz.U.2011.177.1054

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.Podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).