Prawo


Minimalne wynagrodzenie za pracę


Obowiązuje: od 2013-01-01 do 2013-12-31
Podstawa prawna: Dz.U.2002.200.1679

Okres obowiązywania Wysokość w złotych Podstawa prawna
2013 r. 1 600 - (kwota brutto 100%)
1 280 - (w pierwszym roku pracy 80%)
Dz.U. z 2012 r., poz. 1026

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców


Obowiązuje: od 2013-01-01 do 2013-12-31
Podstawa prawna: Dz.U.2009.205.1585
Dz.U.2009.167.1322

Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.


Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące
Składki należne za okres Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Składka na ubezpieczenia społeczne
Emerytalne 19,52% Rentowe 8% Chorobowe 2,45%
Od 1.01.2013 r. 2227,80 zł 434,87 zł 178,22 zł 54,58 zł


Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 1.04.2012 r. od 0,67% do 3,86%.Podstawa prawna:
  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);
  • ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne przedsiębiorców


Obowiązuje: od 2013-01-01 do 2013-12-31
Podstawa prawna: Dz.U.2008.164.1027

Składka ustalana jest raz do roku, na podstawie ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.


Okres obowiązywania Podstawa wymiaru składki zdrowotnej Składka zdrowotna 9%
1.01. - 31.12.2013 r. 2908,13 zł 261,73 zł


Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.Podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).